ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2013 / ΩΡΑ: 09:56
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Banners

Η Πελοπόννησος καλείται το 2020 να αντιμετωπίσει μέσα από το δικό της καινοτόμο αναπτυξιακό πρίσμα, τα χρόνια προβλήματα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας μας, υπό το φάσμα της πρωτόγνωρης διεθνούς οικονομικής κρίσης.

 

Μια ισχυρή Πελοπόννησος ικανή να καταφέρει μια εκτεταμένη αναδιάταξη αρμοδιοτήτων χωρικής οργάνωσης υπηρεσιών, νέων διαδικασιών διαχείρισης πόρων και υποχρεώσεων. Το μεγάλο βήμα για το 2020 θα αποτελέσει θεσμό πολιτικής σταθερότητας στο νέο πολιτικό τοπίο για την χώρα μας, αλλά και πεδίο σχεδιασμού και προγραμματισμού των πιο σύγχρονων ευρωπαϊκών πολιτικών.

 

To 2020 η Πελοπόννησος μέσα απο την υλοποίηση του καινοτόμου της στρατηγικού σχεδιασμού αναδεικνύεται σε βιώσιμη περιφέρεια οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, περιφέρεια γνώσης και βέλτιστων πρακτικών, σε σχέση με την επιχειρηματικότητα και το περιβάλλον σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.

 

Μια Πελοπόννησο με αποκαταστημένο τον ενιαίο χαρακτήρα της, όπου θα προσεγγίζει καθολικά και θα διαχειρίζεται ολοκληρωμένα το τουριστικό της κεφάλαιο και τα ποιοτικά Πελοποννησιακά προϊόντα μέσω ενδογενών και εξωτερικών οικονομικών δικτυώσεων -clusters. Με βασικό πάντα άξονα τη συνεχή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στήριξη κλάδων της πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οδηγός για την Πελοπόννησο του 2020 αναμφισβήτητα αποτελεί η λογική συμπόρευσης του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα, όπου πλέον η Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα γίνετε το πλέον χρήσιμο εργαλείο για όλες τις παρεμβάσεις που αξιώνουν βιωσιμότητα. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων μέσω διεθνούς διαγωνισμού, του πρώτου για τη χώρα, αποτελεί το εχέγγυο για την διασύνδεση με το μέλλον. Μια Πελοπόννησος, ισότιμη  Ευρωπαική Περιφέρεια της αειφορίας.

 

Το 2020 η Πελοπόννησος θα εστιάσει στις τρεις αλληλένδετες πτυχές της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση καταπιάνεται με τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, τόσο σήμερα όσο και στην επόμενη δεκαετία, όπως η διαχείριση του περιβάλλοντος, το ανεπαρκώς εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, η ανάγκη για αυξημένο βαθμό καινοτομίας, η σχέση ανάμεσα στην οικονομική μεγέθυνση και την περιβαλλοντική υποβάθμιση, και η ενεργειακή ασφάλεια.

 

Αξιοποιόντας τις «έξυπνες» επιλογές, για ενθάρρυνση μιας οικονομικής ανάπτυξης βασισμένης στη γνώση και την καινοτομία, δεν σχετίζονται μόνο με την έρευνα. Θα τροχιοδρομήσει για την Πελοπόννησο ένα νέο δρόμο για την εξερεύνηση άλλων μορφών καινοτομίας, όπως η κοινωνική καινοτομία, η οργανωτική καινοτομία, η βελτιωμένη προώθηση προϊόντων, οι νέες υπηρεσίες και επιχειρηματικά σχέδια. Η μεγιστοποίηση της ικανότητας καινοτομίας, θα αποτελέσει για την Πελοπόννησο το κλειδί για την προαγωγή της έξυπνης ανάπτυξης του 2020.

 

Μια σύγχρονη περιφερειακή πολιτική για το 2020 που θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την Πελοπόννησο. Η έξυπνη ανάπτυξη δεν είναι ζήτημα τόσο της τρέχουσας ανταγωνιστικότητας της περιφέρειας μας, όσο της πολιτικής στήριξης και της γνώσης των περιφερειακών ικανοτήτων και προοπτικών. Χωρίς πολιτική στήριξη ή επαρκείς οικονομικούς πόρους στην αρμοδιότητα των περιφερειών, η εφαρμογή των στρατηγικών έξυπνης ανάπτυξης θα ήταν σχεδόν αδύνατη.

 

Για το λόγο αυτό η Περιφέρεια Πελοποννήσου με το βλέμα στο 2020, σχεδιάζει και υλοποιεί την δημιουργία περιφερειακού Επιχειρηματικού Ταμείου, που θα μοχλεύει ιδιωτικούς πόρους και θα εξειδικευτεί σε σύγχρονα επενδυτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία κυρίως μικρό-δάνεια και εγγυήσεις ή συνδυασμός των δύο. Το Περιφερειακό Ταμείο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα δώσει τη δυνατότητα να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας.

 

Η Πελοπόννησος έχει αποκτήσει για πρώτη φορά ως ενιαία δομή έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό καθώς και ένα σύγχρονο επιχειρησιακό πρόγραμμα που εφαρμόζει. Ορόσημο για την τροχιοδρόμηση της Πελοποννήσου στη νέα εποχή της δημιουργίας, της αποτελεσματικότητας και της ευημερίας των πολιτών. Για την Πελοπόννησο του 2020.

 

 

 

 

 

Στην Πελοπόννησο μπορούμε να προωθήσουμε περισσότερο την έξυπνη ανάπτυξη ενισχύοντας την εφαρμογή μιας απλοποιημένης βήμα προς βήμα στρατηγικής.

 

Για την Πελοπόννησο του μέλλοντος υλοποιείται ένας δυναμικός, σχεδιασμός και  προγραμματισμός για, με τη συμμετοχή των πολιτών και τον κοινωνικό διάλογο, με σύγχρονη παρουσία στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, και επίτευξη του κοινού στόχο, το παρόν και το μέλλον όλων στην Πελοπόννησο.

 

Το μέτωπο των δυνάμεων της περιφερειακής ανάπτυξης στην Πελοπόννησο, που το εκπροσωπούν άνθρωποι που ζουν και εργάζονται εδώ και παράλληλα, η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού, κεφαλαίου και τεχνογνωσίας, είναι τα κίνητρα για την ενεργοποίηση ενεργών, θεσμικών και κοινωνικών συλλογικοτήτων, καθώς και των δημιουργικών δυνάμεων του κάθε τόπου. Μέσα απο την ενιαία περιφερειακή συνείδηση,  συνθέτουμε δημιουργικά και παραγωγικά, τα πλεονεκτήματα του κάθε τόπου της Πελοποννήσου. Υπάρχει ανάγκη εξισορρόπησης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και η στήριξη, οικονομικά, της παραλιακής ζώνης και της ορεινής ενδοχώρας.

 

Με πολιτικούς και αναπτυξιακούς όρους το Όραμα για την Πελοπόννησο του

2020,  είναι η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια.

 

Οι Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι που τίθενται για την πραγμάτωση του  Όραματος μιας σύγχρονης Ευρωπαικής Περιφέρειας για το 2020 είναι:

  • Βελτίωση της προσπελασιμότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας μέσα από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ιεραρχημένου δικτύου μεταφορών και επικοινωνιών,
  • Υιοθέτηση και διασφάλιση εφαρμογής Περιφερειακού Χωροταξικού Προτύπου,  βελτίωση του δομημένου οικιστικού ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, προστασία και βιώσιμη διαχείριση ορεινών όγκων και  λοιπών αξιόλογων οικοσυτημάτων,
  • Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης, Κοινωνικής Μέριμνας, Υγείας και Αθλητισμού
  • Βελτίωση παραγωγικής δομής και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού με επίκεντρο την αγροτική οικονομία και έμφαση στην αξιοποίηση του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού απόθέματος της Περιφέρειας,
  • Βελτίωση της Αποτελεσματικής και Αποδοτικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.