Γνωστοποίηση κενής θέσης για χορήγηση Άδειας ίδρυσης Φαρμακείου