ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/01/2014 / ΩΡΑ: 15:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4177/2013 

Με την Φ18/5405 /7 – 01- 2014 απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

Έχοντας υπόψη:

  1.  Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224 Α΄/27-12-10) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
  3. Τις διατάξεις του Ν.4177/2013 « Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και της  Υ.Α. Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/7-7-2010 (ΦΕΚ /Β/ 1039/2010).
  4. Το υπ’ αριθ.πρωτ. 2003/13/6/4-7-2013 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμάτας, σχετικά με καταγγελία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λευκάδος κ. Πετεινάρη Γεωργίου για ακατάλληλης ποιότητας βενζίνη αμόλυβδη 100 RON, που προμηθεύθηκε από το πρατήριο «Κουτσουμπού Ευθυμία & ΣΙΑ ΕΕ», στην Ν. Είσοδο (ρεύμα εξόδου) Καλαμάτας και την τηλεφωνική ενημέρωσή μας που προηγήθηκε.
  5. Το υπ αριθμ. 21/1-7-2013 πρωτόκολλο δειγματοληψίας.
  6. Το με αριθ.πρωτ: 30/045/1341/21-10-2013 έγγραφο της Χημικής Υπηρεσίας Καλαμάτας, με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθ.30/075/1406/2013/12-8-13 έκθεση εξέτασης του Α΄ δείγματος του Γενικού Χημείου του Κράτους (Δ΄Χημική Υπηρεσία Πειραιά), μαζί με την υπ’ αριθμ. 30/075/1406/10-10-2013 έκθεση κατ’ έφεση εξέτασης δείγματος.
  7. Την υπ’ αριθμ. Φ12/οικ.5222/13-12-2013 κλήση σε ακρόαση της Υπηρεσίας μας προς την κ. Κουτσουμπού Ευθυμία και την από 27-12-2013 έγγραφη απολογία της.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

     Επιβάλλουμε χρηματικό πρόστιμο 5.000 (πέντε χιλιάδων) ευρώ στο πρατήριο υγρών καυσίμων  «Κουτσουμπού Ευθυμία & ΣΙΑ ΕΕ», στην Ν. Είσοδο (ρεύμα εξόδου) Καλαμάτας, διότι σε δειγματοληπτικό έλεγχο βενζίνης αμόλυβδης 100 RON , που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας την 1η-07-2013 στο εν λόγω πρατήριο  και από την ίδια αντλία που είχε προμηθευτεί το ΙΧΕ αυτοκίνητο του καταγγέλλοντος, διαπιστώθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 30/075/1406/2013/12-8-2013 Έκθεση  Εξέτασης Α΄ δείγματος της Δ΄ Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά, και την υπ’ αριθμ. 30/075/1406/10-10-2013 έκθεση κατ’ έφεση εξέτασης δείγματος, ότι το δείγμα βενζίνης αμόλυβδης 100 RON, βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι :

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ