ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/03/2014 / ΩΡΑ: 12:21
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013

Με την  υπ’ αριθμ. Φ18/1038/13-03-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, επιβλήθηκε   χρηματικό  πρόστιμο ποσού 1.000,00 (χιλίων)€, στην επιχείρηση «ELTON ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» , που βρίσκεται στη Θέση Ντράσεζα ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας ΑΤΤΙΚΗΣ  Τ.Κ. 190 11,  επειδή σε δειγματοληπτικό έλεγχο «ΚΕΡΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΩΝ», που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 18-12-2012 , το δείγμα βρέθηκε  «ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ»  και επιπλέον  στο τιμολόγιο πώλησης του προϊόντος από την ανωτέρω επιχείρηση δεν αναγράφεται η χώρα προέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 13 και της παρ. 6 του άρθρου  19 του  Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/8-8-2013), και σύμφωνα με τις παραγράφους  2 και  6 εδάφιο β του άρθρου 101 της  Α2-861/14-8-2013 Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ /Β/2044/22-8-2013).