συλλογή οικονομικών προσφορών για προμήθεια ενός Η/Υ με οθόνη, ενός εξωτερικού σκληρού δίσκου και ενός scanner για τις ανάγκες τησ Δ/νσης Μεταφορών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/03/2014 / ΩΡΑ: 14:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας προτίθεται να προχωρήσει στην συλλογή οικονομικών προσφορών για προμήθεια ενός Η/Υ με οθόνη, ενός εξωτερικού σκληρού δίσκου και ενός scanner, σύμφωνα με παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε, εφ΄ όσον ενδιαφέρεστε, οικονομικές προσφορές για ένα ή περισσότερα είδη, σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τετάρτη 26/03/2014 και ώρα 12:00 μμ στο Τμήμα Πληροφορικής. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή κατά είδος, εφ’ όσον πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. Ο προμηθευτής δεσμεύεται να παραδώσει τα υλικά στο χώρο του Διοικητηρίου, εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης ανάθεσης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.