Παράταση της υπ’ αριθμ. 19279/6161/21.03.2014 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός εξωτερικού σκληρού δίσκου και ενός production scanner