ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, Π.Ε.Λακωνίας. προκειμένου να προβεί στον καθορισμό της αξίας και τον δικαστικό προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδας απαλλοτριούμενων ακινήτων για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΣΚΟΥΡΑ-ΓΕΡΑΚΙ Π.Ε.ΛΑΚΩΝΙΑΣ», έκτασης 299.494,31 τ.μ., καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης όπως υποβάλλει έως και την 16.04.2014, προσφορά για την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης και την σύνταξη σχετικής έκθεσης, η οποία σύμφωνα και με το άρθρο 15 Ν.2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) να καλύπτει το σύνολο της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων τους, την ενδεχόμενη μείωση της αξίας των απομενόντων τμημάτων μετά την απαλλοτρίωση και την ύπαρξη ή μη ωφέλειας των παρόδιων ιδιοκτητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 653/ 1977 (Α` 214).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ