Διαβίβαση από το ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/Τμ. Α’ στο Περιφερειακό Συμβούλιο 1* Φακέλου: «Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής πίεσης, ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ-ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2014 / ΩΡΑ: 13:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δείτε την ανακοίνωση στο παρακάτω σύνδεσμο :
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2014