ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Σας προσκαλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/06/2014 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) , του άρθρου 5 του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα τα οποία θεωρούνται κατεπείγοντα λόγω της φύσης του αντικειμένου τους.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/06/2014 / ΩΡΑ: 11:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ