ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20 Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 06 /06/2014 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) , του άρθρου 5 του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/06/2014 / ΩΡΑ: 22:29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ