Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Γερανογέφυρα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/06/2014 / ΩΡΑ: 13:31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια ηλεκτροκίνητης γερανογέφυρας αντλιοστασίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αργολίδας.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους αναδόχους να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς που να περιέχει:

1.Την οικονομική προσφορά που θα συμπεριλαμβάνει το κόστος αγοράς της γερανογέφυρας καθώς και το κόστος μεταφοράς της στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Αργολίδας (παραλιακή οδό Ναυπλίου-Ν.Κίου )
2. Τα Πιστοποιητικά καταλληλότητας που προκύπτουν από την ΕΤΕΠ 08-08-03-00 «Γερανογέφυρες αντλιοστασίων»
3.Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, σύμφωνες με το αριθ.42516/2238/3-6-14, συνημμένο στην παρούσα έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων

μέχρι και την Τετάρτη 02 Ιουνίου 2014 και μέχρι τις 15:00 μμ, στο Πρωτόκολλο-Γραμματεία της Δ/νσης Διοικητικού –Οικονομικού (Παραλιακή οδός Ναυπλίου- Ν.Κίου, Ναύπλιο). Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει, κατά την κατάθεσή του, να συνοδεύεται από αίτηση, η οποία και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Δείτε την Ανακοίνωση …