Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ «ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ Ν. ΤΙΡΥΝΘΑ – ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/07/2014 / ΩΡΑ: 11:09
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Προκειμένου να προβεί στον καθορισμό της αξίας 212 παρόδιων ιδιοκτησιών και τον δικαστικό προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδας απαλλοτριούμενων ακινήτων για την εκτέλεση του έργου « Νέα χάραξη Ν. Τίρυνθα – Αγία Ελεούσα », καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης όπως υποβάλλει έως και την 4η/08/2014 προσφορά για την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης και την σύνταξη σχετικής έκθεσης, η οποία σύμφωνα και με το άρθρο 15 Ν.2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) να καλύπτει το σύνολο της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων και των απομενόντων τμημάτων μετά την απαλλοτρίωση και την ύπαρξη ή μη ωφέλειας των παρόδιων ιδιοκτητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.653/1977(Α’214).
Προεκτιμώμενη μέγιστη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την παρεχόμενη υπηρεσία ορίζεται το ποσό των 11.070,00€.
Η επιλογή και η κατακύρωση του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Δείτε την Πρόσκληση…