ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/07/2014 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00μ .μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) , του άρθρου 5 του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/07/2014 / ΩΡΑ: 16:42
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ