ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/8/2014 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) , του άρθρου 5 του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/08/2014 / ΩΡΑ: 13:36
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ