ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/8/2014 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) , του άρθρου 5 του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/08/2014 / ΩΡΑ: 15:13
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ