Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/10/2014 , ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 μ.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/11-4-2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/10/2014 / ΩΡΑ: 14:34
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ