Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ –ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ , ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/10/2014 / ΩΡΑ: 11:45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου  με  την  αριθμ. 1085/17-6-2014 [ΑΔΑ:  74ΛΡ7Λ1-ΣΨ1]  απόφαση της , προκηρύσσει πρόχειρο   μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδότη –προμηθευτή  ειδών γραφικής ύλης  για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας  Μεσσηνίας  της  Περιφέρειας Πελοποννήσου  , για χρονικό  διάστημα  ενός έτους από την υπογραφή της  σύμβασης με δυνατότητας  παράτασης [προαίρεση] έξη [6] μηνών , προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης :[ενδεικτικός προϋπολογισμός ]  Σαράντα χιλιάδων  Ευρώ  (40.000,00 €)μη συμπεριλαμβανομένου    Φ.Π.Α. ή Σαρανταεννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ [49.200,00 € ] συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε εδώ.
Για να δείτε την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ.