Προκήρυξη (Αριθμός 5Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εξήντα πέντε (65) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτι− κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τε− χνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. (Υπουργείο Περι− βάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/11/2014 / ΩΡΑ: 12:48
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ