Πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών αναγκών της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/11/2014 / ΩΡΑ: 13:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως στο Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε.Λακωνίας (2ο χλµ. Ε.Ο. Σπάρτης –Γυθείου ) κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες από 28/11/2014 έως και 4/12/2014

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ