Γνωστοποίηση κενών θέσεων για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου