Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός οικ. έτους 2015 της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Με την αριθ. 525/19.11.2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου,
εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός οικ. έτους 2015 Περιφέρειας Πελοποννήσου,
συνοπτική οικονομική κατάσταση του οποίου παρατίθεται παρακάτω :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ