Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, «Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2014 -2020».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/12/2014 / ΩΡΑ: 14:18
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: A-ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

Μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Πελοποννήσου 2014-2020, το οποίο εκφράζει την αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρεις για την περίοδο 2014-2020, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης δήλωσε:

«Η στρατηγική της Περιφέρειας έχει σαν πρώτο στόχο την ανάσχεση και άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης της Χώρας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και σαν δεύτερο παράλληλο στόχο την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της Περιφέρειας για μια αειφόρο / βιώσιμη και ανατροφοδοτούμενη ανάπτυξη, με την αξιοποίηση της έρευνας / τεχνολογίας και καινοτομίας. Η έγκριση του Προγράμματος επετεύχθη με τη στενή συνεργασία της ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Περιφερειακής Αρχής, τόσο με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και με άλλα Υπουργεία, όσο και με απευθείας συνεργασία και ουσιαστική διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προσυπέγραψε την στρατηγική μας στο πλαίσιο των νέων Κανονισμών και της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Μέσα από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατοχυρώνεται η σημαντική συμβολή όλων των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την συγχρηματοδότηση όλων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ). Έτσι θα αξιοποιηθούν αποτελεσματικά όλοι οι διαθέσιμοι κοινοτικοί και εθνικοί πόροι που αναλογούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, κατά την περίοδο 2014-2020.

Για την κατοχύρωση αυτού του δικαιώματός μας θα αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα που μας δίνει το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο, στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης για την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής και μιας ουσιαστικής Περιφερειακής Πολιτικής».