ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/01/2015 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/11-4-2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/01/2015 / ΩΡΑ: 19:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ