Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης & άδεια εκτέλεσης εργασιών προς ΟΤΕ RURAL SOUTH ΑΕΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/01/2015 / ΩΡΑ: 11:38
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Χορηγείται στην «ΟΤΕ RURAL SOUTH ΑΕΕΣ»

1. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 29 του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13Α΄/3-2-2006) όπως ισχύει

και με την υπ΄αριθμ. ΚΥΑ 725/23/2012 (ΦΕΚ 5 Β’/ 5-1-2012) «Διαδικασία Χορήγησης

Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», δικαίωμα διέλευσης, για

την εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την έναρξη εργασιών εκσκαφής,

εντός των ορίων αρμοδιότητάς του.

2. Την άδεια εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών για την εγκατάσταση, συντήρηση και

αποκατάσταση βλαβών των προβλεπόμενων στην παρούσα στοιχείων του περιγραφέντος

δικτύου, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με την παρούσα και την

υπ΄αριθμ. ΚΥΑ 725/23/2012 (ΦΕΚ 5 Β’/ 5-1-2012) «Διαδικασία Χορήγησης Δικαιωμάτων

Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».

Δείτε την ανακοίνωση

Δείτε το σχέδιο 1

Δείτε το σχέδιο 2

Δείτε το σχέδιο 3