ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4177/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2015 / ΩΡΑ: 10:10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Με την υπ’αρίθμ. 319/12-02-2015 απόφαση του αν/τη Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Αρκαδίας, επεβλήθη στην εταιρεία «ΗΛ.ΜΗ.ΕΡΓ.ΕΠΕ» με Α.Φ.Μ.: 095294081 Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173 Α΄/2013) σε συνδυασμό με αυτές της παρ.5 του άρθρου 133 της Υ.Α. Α2-718/28-7-2014 (Φ.Ε.Κ. 2090 Β΄/2014), διότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα δείγματος “πελετς ξύλου” που ελήφθη από το εργοστάσιό σας παραγωγής στερεών βιοκαυσίμων στην ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης και διενεργήθηκε από τη Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους, το προϊόν είναι «μη κανονικό» λόγω έλλειψης αναγραφής της κλάσης που αποτελεί μέρος των ενδείξεων επί της συσκευασίας που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 133 της ως άνω Υ.Α.