ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4177/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/03/2015 / ΩΡΑ: 12:10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Με την υπ’αρίθμ. 544/09-03-2015 απόφαση του αν/τη Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Αρκαδίας, επεβλήθη στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΕΥΘ. ΚΑΜΠΕΛΟΥ» με Α.Φ.Μ.: 092742718 Δ.Ο.Υ. Α΄ Τρίπολης πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173 Α΄/2013) σε συνδυασμό με την παρ.5 του άρθρου 133 της Υ.Α. Α2-718/28-7-2014 (Φ.Ε.Κ. 2090 Β΄/2014), διότι σε επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε η παράβαση της ελλιπούς σήμανσης/επισήμανσης επί των παραγομένων και διακινουμένων από αυτή προσυσκευασιών καυσίμων στερεής βιομάζας που προβλέπεται στο εδάφιο (δ) της παρ. 5 του άρθρου 133 της ως άνω Υ.Α.