ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4177/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/03/2015 / ΩΡΑ: 12:11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Με την υπ’αρίθμ. 509-1/09-03-2015 απόφαση του αν/τη Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Αρκαδίας, επεβλήθη στην εταιρεία «Μ.Δ. ΚΩΣΤΑΡΕΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» με Α.Φ.Μ.: 091629380 Δ.Ο.Υ. Τρίπολης πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173 Α΄/2013) σε συνδυασμό με αυτές της παρ.4 του άρθρου 133 της Υ.Α. Α2-718/28-7-2014 (Φ.Ε.Κ. 2090 Β΄/2014), διότι σε επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε η παράβαση της μη αναγραφής, στα δελτία αποστολής διακίνησης των προσυσκευσιών καυσίμων στερεής βιομάζας (πέλετς ξύλου), των επιπλέον υποχρεωτικών στοιχείων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 133 της ως άνω Υ.Α.