Ηλεκτρονικού αρχείο αιτούμενης οριζοντιογραφίας Χορήγησης δικαίωματος διέλευσης Δικτύου Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών για υπόγειο δίκτυο οπτικών ινών σε τμήμα Ε.Π. Οδού αρμοδιότητας ΠΕ Λακωνίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/06/2015 / ΩΡΑ: 14:24
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 της υπουργικής απόφασης Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  ΦΕΚ Β 5/05.01.2012.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΤ_ΣΠΑΡΤΗΣ