Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο : « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΕΣΕ» Προϋπολογισμού Μελέτης : Είκοσι Τεσσάρων χιλιάδων Εξακοσίων Ευρω ( Αρ.: 24.600 € ) εκ πιστώσεων ΚΑΠ / Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣSΣ