∆ΑΟΚ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/06/2015 / ΩΡΑ: 13:54
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας-∆ΑΟΚ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 19 του Ν. 2247/1994, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 186 (τοµέας Β΄) και 260 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3. Την αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 35/11793/29-05-2015 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθµ. 33/27-12-2006 (ΦΕΚ Α΄280) Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα», όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε µε τις διατάξεις της Π.Υ.Σ 35/18-12-2013 (ΦΕΚ Α΄280), µε την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη εννιακοσίων (900) ατόµων, διαφόρων ειδικοτήτων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τη Γενική ∆/νση Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής Πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 που εκτελείται από τις Περιφερειακές Ενότητες-_∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Ελαιοκοµικών Νοµών της Χώρας.
4. Την υπ’ αριθµ. 4725/63595-9/6/2015 απόφαση κατανοµής εποχικού προσωπικού δακοκτονίας του ΥΠΑΠΕΝ
5. Την αριθµ. 6569/679527/14-06-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µέχρι 60 ηµεροµίσθια) συνολικού αριθµού τεσσάρων (4) ατόµων για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς της ∆ΑΟΚ Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας για το έτος 2015.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ.