Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι. για δημοσιοποίηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) Δημιουργίας δανειοθαλάμου για το έργο υποδομής: Προστασία παράκτιας ζώνης και στερέωση βραχωδών πρανών του κάστρου Κορώνης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/08/2015 / ΩΡΑ: 14:07
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεμο :

Δανειοθάλαμοι – Κάστρο Κορώνης – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ