Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου οικ. έτους 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2015 / ΩΡΑ: 13:43
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με την αριθ. 449/9.11.2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου οικ. έτους 2016, συνοπτική οικονομική κατάσταση του οποίου (άρθρο 3 παρ. 3 αριθ. 26947/31.07.2015 Κ.Υ.Α.), παρατίθεται κατωτέρω :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ