Δημοσιοποίηση πράξης επιβολής διοικητικών κυρώσεων του Ν.4177/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/02/2016 / ΩΡΑ: 08:22
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Με την υπ’ αρίθμ. 301/10-02-2015 Απόφαση του Αν/τη Προϊσταμένου της Δ/νσης
Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας, επεβλήθη στον Φραγκούλη Αθανάσιο του Διονυσίου
πρόστιμο δυο χιλιάδων Ευρώ (2.000 €), στο πλαίσιο των διατάξεων του
άρθρου 24 του Ν.4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173 Α΄/2013) σε συνδυασμό με αυτές
της παρ.6 του άρθρου 137 της Υ.Α. Α2-718/28-7-2014 (Φ.Ε.Κ. 2090 Β΄/2014).

Μπορείτε να δείτε περίληψη της ανωτέρω απόφασης από το παρκάτω σύνδεσμο :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ