Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/03/2016 / ΩΡΑ: 09:58
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας

Διεύθυνση: Διοικητικού – Οικονομικού

Τμήμα: Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση       : Διοικητήριο

2ο χιλ. Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου

Ταχ. Κωδ.         :   231 00 – Σπάρτη

Πληροφορίες   : Κουλούρη Ελένη

Τηλέφωνο         : 27313-63186

Αρ.Τηλεομ.       : 27310-26211

  Σπάρτη           15   –       3     -2016

Αρ. Πρωτ.      Οικ. 66428/9080

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ppel.gov.gr

 

Σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση» και του άρθρου 38 του Π.Δ 118/07 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων» ανακοινώνουμε ότι στις 18/3/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε Λακωνίας, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση με χρήση εφαρμογής Η/Υ, μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και που υπηρετούν στις υπηρεσίες του Διοικητηρίου Π.Ε.Λακωνίας, στην Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού παρουσία των υπαλλήλων της Δ/νσης

  1. Κας Δογατζή Παναγιώτας, αναπληρώτριας προϊσταμένης Δ/νσης
  2. Κας Κοκκονού Μεταξίας, υπαλλήλου Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού
  3. Κας Ισμυρνιόγλου Αναστασίας υπαλλήλου Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού

προκειμένου να αναδειχθούν τριμελείς επιτροπές με τους αναπληρωτές τους για την παραλαβή υλικών και βεβαίωση παροχής υπηρεσιών, που αφορούν απ’ ευθείας αναθέσεις

Α) Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες του Διοικητηρίου της Π.Ε. Λακωνίας.

 

Β) Προμήθειας Γραφικής ύλης – αναλωσίμων-βιβλίων-επίπλων-ειδών καθαριότητας-ειδών αλληλογραφίας κλπ σχετικών προμηθειών και παροχής συναφών υπηρεσιών.

Γ) Προμήθειας μηχανολογικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού- ειδών πληροφορικής (εκτυπωτών-μελανιών-εξυπηρετητές-μεταγωγείς κλπ και παροχής συναφών υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας καθώς και πιστοποίηση βλάβης των αναφερομένων μηχανημάτων (η κλήρωση θα γίνει μεταξύ των υπαλλήλων της Δ/νσης Διοίκησης και του Τμήματος Πληροφορικής).

Δ) Επιτροπή για την επίβλεψη-συντήρηση και επισκευή του κτιρίου του Διοικητηρίου Π.Ε. Λακωνίας όσων αφορά στα εξής: α) ηλεκτρομηχανολογικών μονίμων εγκαταστάσεων (λ.χ. κλιματιστικών, ανελκυστήρα κλπ) β) υδραυλικών εγκαταστάσεων καθώς και γ) πιστοποίηση πιθανής βλάβης αυτών ή ζημιών των κτιριακών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου Λακωνίας, (η κλήρωση θα γίνει μεταξύ των υπαλλήλων των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων και Ανάπτυξης που ανήκουν στον Μηχανολογικό και Τεχνολογικό κλάδο Π.Ε. και Τ.Ε.).

Ε) Επιτροπή προμήθειας ανταλλακτικών, καυσίμων, μεταφοράς και προμήθειας υλικών καθώς παραλαβής ενεργειών (π.χ υπηρεσιών ορκωτού εκτιμητή, παροχή υπηρεσιών για προετοιμασία φακέλων δημοπράτησης κ.τ.λ) για το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, (η κλήρωση θα γίνει μεταξύ των υπαλλήλων των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων και Ανάπτυξης που ανήκουν στον Μηχανολογικό και Τεχνολογικό κλάδο Π.Ε. και Τ.Ε.).

ΣΤ) Επιτροπή παραλαβής ενεργειών-υπηρεσιών για το τμήμα Δομών Περιβάλλοντος (π.χ παροχή υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων έργου κ.τ.λ.) , η κλήρωση θα γίνει μεταξύ των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων που ανήκουν στον Μηχανολογικό και Τεχνολογικό κλάδο Π.Ε. και Τ.Ε.

Ζ) Επιτροπή κατά το άρθρο 199 παρ. 6 του νόμου 3463/2006 (Καταστροφής, Εκποίησης, Μετασκευής και Απόσυρσης κινητών πραγμάτων), η κλήρωση θα γίνει μεταξύ των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Δ/νσης Ανάπτυξης που ανήκουν στον Μηχανολογικό και Τεχνολογικό κλάδο Π.Ε. και Τ.Ε

Η) Επιτροπή Προμήθειας υλικών ανταλλακτικών και επισκευών για το Τμήμα Εργαστηρίου Δ/νσης Τεχνικών Έργων, (η κλήρωση θα γίνει μεταξύ των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων που ανήκουν στον Μηχανολογικό και Τεχνολογικό κλάδο Π.Ε. και Τ.Ε.).

Θ) Επιτροπή παραλαβής και καλής λειτουργίας εφαρμογών Μισθοδοσίας, Διαχείρισης Προσωπικού, Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Λογιστικής Διαχείρισης, Διαχείρισης Τεχνικών Έργων και ΕΑΠ. Η κλήρωση θα μεταξύ των υπαλλήλων οι οποίοι χρησιμοποιούν τις παραπάνω εφαρμογές.

 

               Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΟΓΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ