Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση Υπηρεσιών Logistics για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Μεσσηνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/05/2016 / ΩΡΑ: 11:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την παροχή υπηρεσιών Logistics για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την 23-05-2016 στα γραφεία της Π.Ε. Μεσσηνίας (Ψαρών 15 – Διοικητήριο, 4ος όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων).
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Ψαρών 15, Διοικητήριο, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131, μέχρι την 23-05-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης εδώ