Ανακοίνωση πρόσληψης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Προγράµµα Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2016 της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας, που εδρεύει στην Κόρινθο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/06/2016 / ΩΡΑ: 13:28
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ