Ελληνική Ανακύκλωση Ψυγείων ΑΕΒΕ – Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/06/2016 / ΩΡΑ: 14:42
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τρίπολη, 28 -06-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι., με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 48399/1358/07-06-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους.
Είδος Φακέλου:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση της υπ΄ αριθμ. οικ. 3131/15-07-2008 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της δραστηριότητας: «Βιομηχανική μονάδα απορρύπανσης – ανακύκλωσης ηλεκτρικών ψυγείων» της εταιρείας «Ελληνική Ανακύκλωση Ψυγείων ΑΒΕΕ», καθώς και για την επέκταση των ορίων του γηπέδου και του κτιρίου της μονάδας, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 4ης Ομάδας με α/α 01, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Παλαιό Χωριό», της Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων, Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που ανανεώνεται : οικ 3131/15-07-2008
Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: HFR Ελληνική ανακύκλωση Ψυγείων ΑΒΕΕ

Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης:
από 28-6-2016 έως 16-8-2016
Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού:
από 28-6-2016 έως 1-8-2016
Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.
Πληροφορίες: κ. Κουμούτσος Αναστάσιος (τηλ. 2710237778)
Αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου:
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Κορινθίας
Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης