Εξαίρεση τοπικών κοινοτήτων από το πρόγραµµα δακοκτονίας 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/06/2016 / ΩΡΑ: 11:42
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Απόφαση: Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ. Α΄87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2.-Τις διατάξεις του Π.∆.131/2010 (ΦΕΚ Α΄224/27-12-2010 ) «Οργανισµός Περιφέρειας
Πελοποννήσου».
3-.Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Π.∆. 131/2010.
4.-Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.3 και 4β του Π.∆.131/2010(∆ιαρθρώσεις-Αρµοδιότητες των
∆/νσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων).
5.-Το υπ’αρ. 307218/3378/12-5-1976 έγγραφο του υπουργείου Γεωργίας περί «Καταπολέµησης
του ∆άκου της Ελιάς»
6.-Τα υπ’αρ. 2148/25984/05-03-2015 και 2354/27183/02-03-2016 έγγραφα του ΥΠΑΑΤ.
7.-Το από 22/6/2016 πρακτικό της Επιτροπής ∆ακοκτονίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την εξαίρεση από το Πρόγραµµα ψεκασµών και παγιδοθεσίας δακοκτονίας 2016 των
παρακάτω τοπικών κοινοτήτων:
1. Πολίχνη,
2.Κεντρικό,
3.Αγριλόβουνο και
4. Κάτω Μέλπεια,
διότι δεν υφίστανται σ’ αυτά οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρµογής του προγράµµατος και συγκεκριµένα η καρποφορία κυµαίνεται σε επίπεδα κάτω του 25% της πλήρους παραγωγής.

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ