Κατασκευή έργων Ποταμού Δαφνώνα – Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/06/2016 / ΩΡΑ: 08:04
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 28 – 6 – 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Γ΄ της Γεν. Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 29304/7-6-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους.
• Είδος Φακέλου:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Κατασκευή έργων διευθέτησης της μελέτης οριοθέτησης του ποταμού Δαφνώνα» που ανήκει στην Υποκατηγορία Α1 της 2ης Ομάδας με α/α 15, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας της ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
• Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης:
από 28 – 6 – 2016 έως 30 – 8 – 2016
• Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού:
από 28-6-2016 έως 16-8-2016
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Γ΄ της Γεν. Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Πληροφορίες: 210 6417953 κ. Α. Σαργιάνου
• Αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου:
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Αρκαδίας

• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης