Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΒΙΟΚΑ) και αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων τ. Δήμου Γαργαλιάνων»,

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/06/2016 / ΩΡΑ: 08:23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ./Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Δ/κσης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45696/1305/27-5-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους.

  • Είδος Φακέλου:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΒΙΟΚΑ) και αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων τ. Δήμου Γαργαλιάνων», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 4ης Ομάδας με α/α 19, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στην θέση «Νότσαινα» της ΔΚ Γαργαλιάνων ΔΕ Γαργαλιάνων, Δήμο Τριφυλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας:  Δήμος Τριφυλίας

  • Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης:

από    15 – 06 – 2016   έως   3 – 8 – 2016

  • Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού:

από   15 – 06 – 2016 έως    20 – 7 – 2016

  • Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ./Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Δ/κσης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου.

Πληροφορίες:  κ. Κουμούτσος  Αναστάσιος (τηλ. 2710 237778)

  • Αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου:

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας  Π. Ε. Μεσσηνίας

 

  • Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΦΩΝΗ
  • Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr
  Ο Περιφερειάρχης

 

 

Πέτρος Τατούλης