Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων με ειδικότητα εργατών αποθήκης (συνολικός χρόνος απασχόλησης: 60 ημερομίσθια) και δέκα (10) τομεαρχών στη Δ.Α.Ο.Κ. ΠΕ Μεσσηνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/06/2016 / ΩΡΑ: 14:45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι θα δεχθεί αιτήσεις για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων με ειδικότητα εργατών αποθήκης (συνολικός χρόνος απασχόλησης: 60 ημερομίσθια) και δέκα (10) τομεαρχών δακοκτονίας
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τους εργάτες είναι από την Παρασκευή 03 Ιουνίου 2016 έως την Τρίτη 07 Ιουνίου 2016.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τους τομεάρχες είναι από την Παρασκευή 03 Ιουνίου 2016 έως την Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016.
Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής για τους εργάτες:
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
3. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
5. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).
6. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας είναι: Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής για τους τομεάρχες όπως αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα:

Πληροφορίες: 2721361206, 2721095831 Καρυώτη Ειρήνη, Δημητρούλια Δήμητρα

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου
Δείτε εδώ το Παράρτημα που είναι αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)
Δείτε 7ΞΘ07Λ1-Λ4Φ.pdf=ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2016την ανακοίνωση με ΑΔΑ