Ανεύρεση κοιτάσματος μαρμάρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/07/2016 / ΩΡΑ: 10:17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 15 – 07 – 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι., το υπ’ αριθμ. πρωτ. 22574/694/21-06-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους.
• Είδος Φακέλου:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εκμετάλλευση Λατομείου Μαρμάρων σε Δημόσια έκταση εμβαδού 99.633,4151 τ.μ.» που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 5ης Ομάδας με Α/Α 03, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Παπαγούβα» στη Τ.Κ. Λίμνης, Δ.Ε. Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης της ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
• Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης:
από 15 – 07 – 2016 έως 02 – 09 – 2016
• Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού:
από 15 – 07 – 2016 έως 19 – 08 – 2016
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.
Πληροφορίες: 2710 237778 κ. Σοφία Ψαρρού
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου:
Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Περιφέρειας Πελοποννήσου.

• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης