Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας για το οικ. έτος 2016

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας για το οικ. έτος 2016

ΚΑΛΟΥΜΕ

    Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που ανήκουν στον σχετικό κλάδο εμπορίας φωτοτυπικών μηχανημάτων, να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά, συμπληρώνοντας τον συνημμένο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Α της παρούσας,

μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016 και μέχρι τις 14:30, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού –Οικονομικού, 1ος όροφος Διοικητηρίου Π.Ε.Λακωνίας. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση, η οποία και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Σύνολο προϋπολογισμού: 11.000,00 €  (συμ. ΦΠΑ)

 Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για το περιγραφέν φωτοτυπικό μηχάνημα που θα είναι σύμφωνο με τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται από υπογεγραμμένο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, ως το παράρτημα Α της παρούσας.

Για να κατεβάστε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ