Καταπίστευμα Π. κερχουλά, Δ.Ε. Καρυών- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/08/2016 / ΩΡΑ: 12:25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τρίπολη, 17 – 8 – 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι., το υπ’ αριθμ. πρωτ. 102582/29-07-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους.
• Είδος Φακέλου:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ανάπτυξη εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας ισχύος 500 KW» , που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 10ης Ομάδας με α/α 07, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στην Δ.Ε. Καρυών του Δ. Σπάρτης ΠΕ Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Καταπίστευμα Π. Κερχουλάς»
• Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης:
από 18 – 8 – 2016 έως 5 – 10 – 2016
• Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού:
από 18 – 8 – 2016 έως 21 – 9 – 2016
Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.
Πληροφορίες: 2710 238584 κ. Κολλάς Σταύρος
• Αρμόδιες Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου:
– Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Λακωνίας (τηλ. 27313 63232 )

– Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Λακωνίας

• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης