ΚΜΟΙΛ – Θέση Μπουρνιά – Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/08/2016 / ΩΡΑ: 12:46
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 23 – 8 – 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι., με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 111032/02-08-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
• Είδος Φακέλου:
Φάκελος ανανέωσης της υπ’ αριθμ. 176/06/07-04-2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που αφορά τη δραστηριότητα: «Εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας: 24.912m3» της εταιρείας: «ΚΜΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 9ης Ομάδας με α/α 201, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση: «Μπουρνιά», Δ.Κ. Καλαμάτας, στο Δήμο Καλαμάτας , Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου .
• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται : 176/06/07-04-2006
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: KMOIL A.E.
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.
Πληροφορίες: Αναστάσιος Κουμούτσος (τηλ.2710239112)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας
• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΦΩΝΗ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης