ΚΜΟΙΛ – Θέση Μπουρνιά – Διαβίβαση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/08/2016 / ΩΡΑ: 12:46
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100
Πληροφορίες: Τριαντ. Στρατήγης
Π. Χαραλαμπόπουλος
Τηλέφωνο: 2713 – 601138
Fax: 2713 – 601143
e-mail: stratigis@arcadia.gr
charalampopoulos@arcadia.gr
Τρίπολη, 23 – 8 – 2016
Αριθ. Πρωτ.: 217659/49077
ΠΡΟΣ:
1. Εφημερίδα: ΦΩΝΗ
Βασ. Σοφίας 1 και Αριστομένους, 24100 Καλαμάτα
2. Δήμος Καλαμάτας
Αριστομένους 28, 24100 Καλαμάτα
ΚΟΙΝ.:
1. KMOIL A.E.
Συνοικία Μπουρνιά – Καλαμάτα
(Υπ’ όψιν κ. Μπουφέα Παναγιώτη , τηλ. 27210 82601)
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής
Ελλάδος – Ιονίου, ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ., Τμήμα Περιβάλλοντος
& Χωρικού Σχεδιασμού
Πλατεία Κολοκοτρώνη 20, Τ.Κ. 221 00
3. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ
Μεσσηνίας – Διοικητήριο, 24100 Καλαμάτα
(με συνημμένο τον φάκελο ΜΠΕ)
ΘΕΜΑ: Αποστολή Ανακοίνωσης για δημοσίευση.
ΣΧΕΤ.: 1) Η ΚΥΑ οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’): Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
2) Το με αριθ. πρωτ. 111032/02-08-2016 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ/ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Δ/κσης.

Σας στέλνουμε μία ανακοίνωση που αφορά ανανέωση της υπ’αριθμ. 176/06/07-04-2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που αφορά τη δραστηριότητα: «Εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας: 24.912m3» της εταιρείας: «ΚΜΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και βρίσκεται στη θέση: «Μπουρνιά», Δ.Κ. Καλαμάτας, στο Δήμο Καλαμάτας , Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανωτέρω (2) σχετικό και παρακαλούμε να δημοσιευθεί στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας σας.
Ο Δήμος στον οποίο αποστέλλεται η συνημμένη ανακοίνωση, παρακαλείται να γνωστοποιήσει την ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και το/τα Τοπικό/α Συμβούλιο/α Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα, 73, 76 και 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).
Ο ενδιαφερόμενος φορέας του έργου ή δραστηριότητας, (KMOIL A.E.) στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, σε επικοινωνία με την εφημερίδα της καταχώρησης της δημοσίευσης.
Τέλος, παρακαλούμε την Εφημερίδα Δημοσίευσης, να μας αποστείλει ένα (1) φύλλο της, με την δημοσίευση της ανακοίνωσης.
Συνημμένα:
Ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2. Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Δικτύων & Χωροταξίας
3. Δ/νση Διαφάνειας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την ανάρτηση στο www.ppel.gov.gr (αποστολή μόνο με e-mail)