ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 01/09/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.:30 στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/08/2016 / ΩΡΑ: 20:37
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ