ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ – ΘΕΣΗ ΛΕΥΚΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/09/2016 / ΩΡΑ: 09:03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη: 07 – 09 – 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι., με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 106559/19-08-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.

• Είδος Φακέλου:
«Φάκελος ανανέωσης της υπ’ αριθμ. 100128/4-10-2006 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 107490/29-8-2008 ΚΥΑ, την υπ’ αριθμ. 204393/20-10-2011 Υπουργική Απόφαση και τις υπ΄ αριθμ. 62810/1805/7-8-2014 και 18400/608/9-3-2015 αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 24 MW (8×3 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΕ”» που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 10ης Ομάδας με α/α 01, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Λεύκες» στη Δ.Ε. Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που ανανεώνεται : 100128/4-10-2006 ΚΥΑ
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ Α.Ε.»
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.
Πληροφορίες: κ. Κολλάς Σταύρος (τηλ.2710 221020)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών:
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.ΑΡΚΑΔΙΑΣ (τηλ.2713610120 )

• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης