ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ – ΘΕΣΗ ΛΕΥΚΕΣ – ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/09/2016 / ΩΡΑ: 09:03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100
Πληροφορίες: Τριαντ. Στρατήγης
Π. Χαραλαμπόπουλος
Τηλέφωνο: 2713 – 601138 – 142
Fax: 2713 – 601143
e-mail: stratigis@arcadia.gr
charalampopoulos@arcadia.gr
Τρίπολη, 07 – 09 – 2016
Αριθ. Πρωτ.: 228868/51569

ΠΡΟΣ:
1. Εφημερίδα: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
Πλ. Αγίου Βασιλείου 37, 22100 Τρίπολη
2. Δήμος Νότιας Κυνουρίας
Λεωνίδιο Αρκαδίας, τ.κ. 22300

ΚΟΙΝ.:
1) ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ Α.Ε.
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 120 – ΑΘΗΝΑ
(Υπ΄ όψιν κου Αντώνη Μένεγα, τηλ: 210 6462079)
2) Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.
Πλ. Κολοκοτρώνη 20, 22100 Τρίπολη
3) Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αρκαδίας
(Με συνημμένο τον φάκελο ΜΠΕ)
ΘΕΜΑ: Αποστολή Ανακοίνωσης για δημοσίευση.
ΣΧΕΤ.: 1) Η ΚΥΑ οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’): Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
2) Το με αριθ. πρωτ. 106559/19-08-2016 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελοποννήσου.

Σας στέλνουμε μία ανακοίνωση που αφορά ανανέωση της υπ’ αριθμ. 100128/4-10-2006 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 107490/29-8-2008 ΚΥΑ, την υπ’ αριθμ. 204393/20-10-2011 Υπουργική Απόφαση και τις υπ΄ αριθμ. 62810/1805/7-8-2014 και 18400/608/9-3-2015 αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 24 MW (8×3 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΕ”» και βρίσκεται στη θέση «Λεύκες» Δ.Ε. Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας , Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανωτέρω (2) σχετικό και παρακαλούμε να δημοσιευθεί στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας σας.
Ο Δήμος στον οποίο αποστέλλεται η συνημμένη ανακοίνωση, παρακαλείται να γνωστοποιήσει την ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και το/τα Τοπικό/α Συμβούλιο/α Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα, 73, 76 και 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).
O ενδιαφερόμενος φορέας του έργου ή δραστηριότητας (ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ Α.Ε.), στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, σε επικοινωνία με την εφημερίδα της καταχώρησης της δημοσίευσης.
Τέλος, παρακαλούμε την Εφημερίδα Δημοσίευσης, να μας αποστείλει ένα (1) φύλλο της, με την δημοσίευση της ανακοίνωσης.
Συνημμένα:
Ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2. Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, Δικτύων & Χωροταξίας
3. Δ/νση Διαφάνειας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την ανάρτηση στο www.ppel.gov.gr (αποστολή μόνο με e-mail)