Δήμος Αργολίδας – Ανάρτηση Εγκεκριμένου ΕΠ 2015-19

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/09/2016 / ΩΡΑ: 08:48
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος, 30/08/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Καποδιστρίου 9-11, Άργος Τ.Κ. 212 32
Τηλ.2751360000 Fax: 2751023506
e-mail: dimos@argos.gr
url : www.argos.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δείτε το αρχείο εδώ

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μόνιμων δομών προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της δράσης των Ο.Τ.Α., στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό του, θεσπίστηκε για πρώτη φορά, με τα άρθρα 203-207 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), η υποχρέωση εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α..

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Άργους – Μυκηνών αποτελεί ένα εφαρμόσιμο σχέδιο για την ανάπτυξη της περιοχής απαντώντας στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου αξιοποιώντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης της 5ης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Στο πλαίσιο αυτό και εξειδικεύοντας τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του Δήμου Άργους – Μυκηνών, έχει καταρτιστεί και ψηφισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα το οποίο αποτελείται από το Στρατηγικό Σχεδιασμό, τον Επιχειρησιακό και Οικονομικό Προγραμματισμό καθώς και τους δείκτες αξιολόγησης του. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός περιγράφει τη Στρατηγική του Δήμου και τις αναπτυξιακές του προτεραιότητες (κρίσιμα ζητήματα της περιοχής για την επόμενη τριετία, γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης, γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης, άξονες και μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος) και αποτελεί την πρώτη φάση εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η δεύτερη και τελευταία φάση αφορά τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό (καθορισμό και προγραμματισμό Στόχων και Δράσεων) και τον Οικονομικό Προγραμματισμό.

Μετά από την υπ’ αριθμ. 60999/2134/08-08-2016 έγκριση της Αυτοτελής Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ (αρ. 214, Ν.3852/2010) για την υπ’ αριθμ. 236/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του, το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Άργους – Μυκηνών 2015-2019 έχει δημοσιευθεί σε ηλεκτρονική μορφή στις εξής ιστοσελίδες:
 Ιστοσελίδα Δήμου Άργους- Μυκηνών (http://www.argos.gr)
 Ιστοσελίδα Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας (http://ppel.gov.gr)

Ο Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών

Δημήτριος Καμπόσος